švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje