nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje