maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje