francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje