česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje