anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

我们以说明...开始这篇论文
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前面的讨论旨在...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
假设被...方面的数据验证
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
总结来说,...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
归纳一下,...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
总之,...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
总体而言,...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
...让我们得出...的结论
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
上述论据证实...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
我们可以看出...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
所有这些都指向...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
了解...可以帮助揭示...
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
权衡一下,...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
因此,我们的论点是有一些因素...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje