švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje