španělsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
En resumen,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
En síntesis,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
En definitiva,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
En términos generales,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
... nos lleva a la conclusión de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Podemos evidenciar que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Todo esto apunta a...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
En resumen...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje