rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje