portugalsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Este trabalho começou apontando...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A prévia discussão buscou...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Resumindo, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
Em suma, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Em síntese, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
De modo geral, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
...nos leva à conclusão de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Pode-se ver então que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
Recapitulando, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje