německy | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Im Großen und Ganzen...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
Insgesamt...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All dies deutet darauf hin, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
Alles in allem...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje