japonsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
結論として、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
まとめると、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
全体に目を向けると、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
全般的に見て、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
前述の議論は・・・・を証明している。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
あらゆる点から見て、・・・・
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
したがって、・・・・という事実がある。
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje