francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje