esperantsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La antaŭa diskuto provis...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Por resumi…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
En resumo,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Entute...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
Ĝenerale...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Ni povas vidi, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
Entute...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje