dánsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
Til at opsummere...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
Summarisk,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
Alt i alt...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
I det store og hele...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
...fører os til den konklusion at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
Vi kan derefter se at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alt dette peger på det faktum at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
Ligevægtigt...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje