čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Celkem vzato...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Celkem vzato...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Zároveň...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje