turecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Özetlemek gerekirse ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Kısacası ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Sonuç olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Genel olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... bizi ... sonucuna götürür.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Daha sonra görebiliriz ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje