rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje