rumunsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Însumând totul...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Rezumând,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Per ansamblu...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
În mare...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
...ne duce la concluzia că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Putem observa prin urmare că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Toate aceste argumente indică faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Pentru a restabili echilibrul...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje