řecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Εν περιλήψει,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Εν ολίγοις,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Εν συντομία,...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Σε γενικές γραμμές,...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Συνοπτικά...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje