německy | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Im Großen und Ganzen...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Insgesamt...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
All dies deutet darauf hin, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Alles in allem...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje