maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje