francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje