esperantsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Ni komencis ĉi paperon kun...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
La antaŭa diskuto provis...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Por resumi…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
En resumo,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Entute...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Ĝenerale...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Ni povas vidi, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Entute...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje