dánsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Til at opsummere...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Summarisk,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Alt i alt...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
I det store og hele...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Ligevægtigt...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje