čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje