česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
All in all…
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
By and large…
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
On balance…
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje