maďarsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Obecný začátek eseje/seminární práce
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Det är ett välkänt faktum att ...
Közismert tény, miszerint...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
En hel del skrivs och sägs om...
Rengeteg anyag szól arról...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Det är idag allmänt accepterat att...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Vi granskar därefter de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ett återkommande tema i. .. är ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Představování hlavní témat práce
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Syftet är att ...
A célunk, hogy...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

… betyder per definition …
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Pro definování určitého slova
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro definování určitého slova
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Pro definování určitého slova
Termen ... hänvisar till ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Pro definování určitého slova
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Enligt ... definieras ... som ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Det är viktigt att understryka ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Pro upozornění na danou definici
Vårt fokus ligger på ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Neformální způsob pro definování určitého slova
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Vad vi menar med detta är att ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Flera förklaringar har erbjudits.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Pro další vysvětlení definice
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Efter ... har forskare hävdat att ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Pro uvedení hlavní hypotézy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Pro uvedení hlavní hypotézy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci