turecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Obecný začátek eseje/seminární práce
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Ya es bien sabido que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Mucho se ha escrito sobre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Examinaremos los factores...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema persistente en... es...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Představování hlavní témat práce
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Esta investigación explora las causas de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Tenemos como propósito...
Amacımız ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...es por definición...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Pro definování určitého slova
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro definování určitého slova
Es importante entender correctamente la definición de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Pro definování určitého slova
El término... se refiere a...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Pro definování určitého slova
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
De acuerdo con..., ... se define como...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... se entiende como...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es importante enfatizar...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Pro upozornění na danou definici
Nuestro punto de enfoque será...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Queremos decir...
Demek istediğimiz şu ki ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Se han ofrecido varias explicaciones...
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Pro další vysvětlení definice
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
X encontró una relación significativa entre... y ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci