švédsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Ya es bien sabido que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Mucho se ha escrito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Det är idag allmänt accepterat att...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Examinaremos los factores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema persistente en... es...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Představování hlavní témat práce
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Esta investigación explora las causas de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Tenemos como propósito...
Syftet är att ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...es por definición...
… betyder per definition …
Pro definování určitého slova
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro definování určitého slova
Es importante entender correctamente la definición de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Pro definování určitého slova
El término... se refiere a...
Termen ... hänvisar till ...
Pro definování určitého slova
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
De acuerdo con..., ... se define como...
Enligt ... definieras ... som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... se entiende como...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es importante enfatizar...
Det är viktigt att understryka ...
Pro upozornění na danou definici
Nuestro punto de enfoque será...
Vårt fokus ligger på ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Queremos decir...
Vad vi menar med detta är att ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Se han ofrecido varias explicaciones...
Flera förklaringar har erbjudits.
Pro další vysvětlení definice
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
X encontró una relación significativa entre... y ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci