maďarsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Ya es bien sabido que...
Közismert tény, miszerint...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Mucho se ha escrito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Examinaremos los factores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema persistente en... es...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Představování hlavní témat práce
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Esta investigación explora las causas de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Tenemos como propósito...
A célunk, hogy...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...es por definición...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Pro definování určitého slova
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro definování určitého slova
Es importante entender correctamente la definición de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Pro definování určitého slova
El término... se refiere a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Pro definování určitého slova
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
De acuerdo con..., ... se define como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... se entiende como...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es importante enfatizar...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Pro upozornění na danou definici
Nuestro punto de enfoque será...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Neformální způsob pro definování určitého slova
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Queremos decir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Se han ofrecido varias explicaciones...
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Pro další vysvětlení definice
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Pro uvedení hlavní hypotézy
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
X encontró una relación significativa entre... y ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci