thajsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Obecný začátek eseje/seminární práce
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Obecný začátek pro představení daného tématu
Хорошо известно, что...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
О... было уже многое написано и сказано...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Obecný začátek pro představení daného námětu
Сегодня принято считать, что...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Вспомним о таких фактах, как...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Проведем этот анализ, чтобы определить...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Постоянной темой... является...
รูปแบบคงที่...คือ...
Představování hlavní témat práce
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Это исследование посвящено изучению причин...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Нашей целью является...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...обычно определяют как...
ในความหมาย... หมายถึง...
Pro definování určitého slova
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro definování určitého slova
Необходимо четко разъяснить определение...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Pro definování určitého slova
Термин... относится к...
คำนี้...หมายถึง...
Pro definování určitého slova
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Согласно..., ... может быть определено как...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... обычно понимают как ...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Важно подчеркнуть...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Pro upozornění na danou definici
Мы сфокусировались на...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Наконец, дадим определение слова...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Мы имеем в виду, что...
เราหมายถึงว่า...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Предлагаются различные толкования
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Pro další vysvětlení definice
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Pro uvedení hlavní hypotézy
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Pro uvedení hlavní hypotézy
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci