švédsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Хорошо известно, что...
Det är ett välkänt faktum att ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
О... было уже многое написано и сказано...
En hel del skrivs och sägs om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Сегодня принято считать, что...
Det är idag allmänt accepterat att...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Вспомним о таких фактах, как...
Vi granskar därefter de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Постоянной темой... является...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Představování hlavní témat práce
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Это исследование посвящено изучению причин...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Нашей целью является...
Syftet är att ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...обычно определяют как...
… betyder per definition …
Pro definování určitého slova
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro definování určitého slova
Необходимо четко разъяснить определение...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Pro definování určitého slova
Термин... относится к...
Termen ... hänvisar till ...
Pro definování určitého slova
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Согласно..., ... может быть определено как...
Enligt ... definieras ... som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... обычно понимают как ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Важно подчеркнуть...
Det är viktigt att understryka ...
Pro upozornění na danou definici
Мы сфокусировались на...
Vårt fokus ligger på ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Наконец, дадим определение слова...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Мы имеем в виду, что...
Vad vi menar med detta är att ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Предлагаются различные толкования
Flera förklaringar har erbjudits.
Pro další vysvětlení definice
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci