polsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Хорошо известно, что...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
О... было уже многое написано и сказано...
Wiele się mówi i pisze o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Сегодня принято считать, что...
Przyjęło się twierdzić, że...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Вспомним о таких фактах, как...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Постоянной темой... является...
Stałym tematem w...jest...
Představování hlavní témat práce
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Это исследование посвящено изучению причин...
Praca ta bada przyczyny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Нашей целью является...
Naszym celem jest...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...обычно определяют как...
Z definicji... wynika...
Pro definování určitého slova
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro definování určitého slova
Необходимо четко разъяснить определение...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Pro definování určitého slova
Термин... относится к...
Termin...odnosi się do...
Pro definování určitého slova
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Согласно..., ... может быть определено как...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... обычно понимают как ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Важно подчеркнуть...
Należy podkreślić,...
Pro upozornění na danou definici
Мы сфокусировались на...
Skupiając się na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Наконец, дадим определение слова...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Мы имеем в виду, что...
Mam na myśli, że...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Предлагаются различные толкования
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pro další vysvětlení definice
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci