maďarsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Хорошо известно, что...
Közismert tény, miszerint...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
О... было уже многое написано и сказано...
Rengeteg anyag szól arról...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Сегодня принято считать, что...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Вспомним о таких фактах, как...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Постоянной темой... является...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Představování hlavní témat práce
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Это исследование посвящено изучению причин...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Нашей целью является...
A célunk, hogy...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...обычно определяют как...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Pro definování určitého slova
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro definování určitého slova
Необходимо четко разъяснить определение...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Pro definování určitého slova
Термин... относится к...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Pro definování určitého slova
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Согласно..., ... может быть определено как...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... обычно понимают как ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Важно подчеркнуть...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Pro upozornění na danou definici
Мы сфокусировались на...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Neformální způsob pro definování určitého slova
Наконец, дадим определение слова...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Мы имеем в виду, что...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Предлагаются различные толкования
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Pro další vysvětlení definice
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Pro uvedení hlavní hypotézy
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
Найдена важная взаимосвязь между... и...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci