dánsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Хорошо известно, что...
Det er et velkendt faktum at...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
О... было уже многое написано и сказано...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Сегодня принято считать, что...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Вспомним о таких фактах, как...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Постоянной темой... является...
Et vedvarende emne i...er...
Představování hlavní témat práce
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Это исследование посвящено изучению причин...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Нашей целью является...
Vores formål er at...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

...обычно определяют как...
Ved definition...betyder...
Pro definování určitého slova
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro definování určitého slova
Необходимо четко разъяснить определение...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Pro definování určitého slova
Термин... относится к...
Termet... henviser til...
Pro definování určitého slova
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Согласно..., ... может быть определено как...
Ifølge..., defineres...som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... обычно понимают как ...
...forståes sædvanligvis som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Важно подчеркнуть...
Det er vigtigt at understrege...
Pro upozornění na danou definici
Мы сфокусировались на...
Vores fokus er på...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Наконец, дадим определение слова...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Мы имеем в виду, что...
Hvad vi mener er at...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Предлагаются различные толкования
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Pro další vysvětlení definice
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci