nizozemsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Este cunoscut tuturor faptul că...
Het is een welbekend feit dat ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Trecând din nou în revistă factorii...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Am conceput această analiză pentru a identifica...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
O temă recurentă in domeniul...este...
Een vast onderwerp in ... is ...
Představování hlavní témat práce
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Această lucrare explorează cauzele...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autorii mai multor studii recente au propus...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Ons doel is, ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Prin definiție, ... înseamnă...
Volgens de definitie betekent ... ...
Pro definování určitého slova
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pro definování určitého slova
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Pro definování určitého slova
Termenul...se referă la...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Pro definování určitého slova
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...este înțeles ca...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Este important să accentuăm...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Pro upozornění na danou definici
Atenţia noastră este acum asupra...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Ceea ce vrem să spunem este...
Daarmee bedoelen we ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Pro další vysvětlení definice
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Urmând..., experții au demonstrat că...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci