čínsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Obecný začátek eseje/seminární práce
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Obecný začátek pro představení daného tématu
Este cunoscut tuturor faptul că...
众所周知...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Multe s-au spus și s-au scris despre...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Obecný začátek pro představení daného námětu
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
如今,大家普遍认为...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Trecând din nou în revistă factorii...
我们审视...等方面。
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Am conceput această analiză pentru a identifica...
在此分析基础上,我们论证...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
O temă recurentă in domeniul...este...
在...领域,学者们普遍认为...
Představování hlavní témat práce
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Această lucrare explorează cauzele...
这项研究探寻...的原因
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autorii mai multor studii recente au propus...
近期相关研究的作者建议...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
我们的目的是...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Prin definiție, ... înseamnă...
根据定义,...的意思是...
Pro definování určitého slova
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro definování určitého slova
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
明确...的定义很重要
Pro definování určitého slova
Termenul...se referă la...
术语...指...
Pro definování určitého slova
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
根据标准模型,...可以被定义为...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Conform ..., ...este definit ca fiind...
根据...,...被定义为...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...este înțeles ca...
...普遍被认为是指...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
提到...,通常我们想到的是...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Este important să accentuăm...
强调...很重要
Pro upozornění na danou definici
Atenţia noastră este acum asupra...
我们的关注点在...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
最后,我们应该明确对...的定义
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Ceea ce vrem să spunem este...
我们的意思是...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Mai multe explicaţii au fost oferite.
就此可以提供几种解释。
Pro další vysvětlení definice
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Urmând..., experții au demonstrat că...
根据...,其他学者认为...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
研究表明多种因素与...相关
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...发现...和...存在重要关联
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci