řecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Para responder esta questão deve-se observar...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Obecný začátek pro představení daného námětu
É consenso geral que...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Analisa-se agora os fatores...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Esta análise visa identificar...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Představování hlavní témat práce
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Ο σκοπός μας είναι...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Por definição, ... significa...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Pro definování určitého slova
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pro definování určitého slova
É importante deixar claro a definição de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Pro definování určitého slova
O termo...refere-se à/ao...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Pro definování určitého slova
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
De acordo com...,...é definido(a) como...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...geralmente significa...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
É importante enfatizar que...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Pro upozornění na danou definici
O foco é em/no/na...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
O que se quer dizer é...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Diversas explicações foram dadas.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Pro další vysvětlení definice
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...encontrou significante correlação entre...e...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci