maďarsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Para responder esta questão deve-se observar...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Közismert tény, miszerint...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Obecný začátek pro představení daného námětu
É consenso geral que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Analisa-se agora os fatores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Esta análise visa identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Představování hlavní témat práce
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A célunk, hogy...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Por definição, ... significa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Pro definování určitého slova
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro definování určitého slova
É importante deixar claro a definição de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Pro definování určitého slova
O termo...refere-se à/ao...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Pro definování určitého slova
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
De acordo com...,...é definido(a) como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...geralmente significa...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
É importante enfatizar que...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Pro upozornění na danou definici
O foco é em/no/na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Neformální způsob pro definování určitého slova
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Pro definování určitého slova na konci odstavce
O que se quer dizer é...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Diversas explicações foram dadas.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Pro další vysvětlení definice
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Pro uvedení hlavní hypotézy
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...encontrou significante correlação entre...e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci