turecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Obecný začátek eseje/seminární práce
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ein beständiges Thema in ... ist...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Představování hlavní témat práce
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Unsere Intention ist, ...
Amacımız ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definitionsgemäß ... bedeutet...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Pro definování určitého slova
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro definování určitého slova
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Pro definování určitého slova
Der Begriff ... bezieht sich auf...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Pro definování určitého slova
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Gemäß ... wird ... definiert als...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Pro upozornění na danou definici
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Damit meinen wir...
Demek istediğimiz şu ki ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Pro další vysvětlení definice
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Pro uvedení hlavní hypotézy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci