maďarsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Közismert tény, miszerint...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Rengeteg anyag szól arról...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ein beständiges Thema in ... ist...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Představování hlavní témat práce
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Unsere Intention ist, ...
A célunk, hogy...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Pro definování určitého slova
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro definování určitého slova
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Pro definování určitého slova
Der Begriff ... bezieht sich auf...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Pro definování určitého slova
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Gemäß ... wird ... definiert als...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...wird im Allgemeinen verstanden als...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Pro upozornění na danou definici
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Neformální způsob pro definování určitého slova
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Damit meinen wir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Pro další vysvětlení definice
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Pro uvedení hlavní hypotézy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci