čínsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Obecný začátek eseje/seminární práce
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Obecný začátek pro představení daného tématu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
众所周知...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Obecný začátek pro představení daného námětu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
如今,大家普遍认为...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
我们审视...等方面。
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
在此分析基础上,我们论证...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ein beständiges Thema in ... ist...
在...领域,学者们普遍认为...
Představování hlavní témat práce
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
这项研究探寻...的原因
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
近期相关研究的作者建议...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Unsere Intention ist, ...
我们的目的是...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definitionsgemäß ... bedeutet...
根据定义,...的意思是...
Pro definování určitého slova
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro definování určitého slova
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
明确...的定义很重要
Pro definování určitého slova
Der Begriff ... bezieht sich auf...
术语...指...
Pro definování určitého slova
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
根据标准模型,...可以被定义为...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Gemäß ... wird ... definiert als...
根据...,...被定义为...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...普遍被认为是指...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
提到...,通常我们想到的是...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es ist wichtig zu betonen, dass...
强调...很重要
Pro upozornění na danou definici
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
我们的关注点在...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
最后,我们应该明确对...的定义
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Damit meinen wir...
我们的意思是...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
就此可以提供几种解释。
Pro další vysvětlení definice
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
根据...,其他学者认为...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
研究表明多种因素与...相关
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...发现...和...存在重要关联
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci