česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ein beständiges Thema in ... ist...
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Unsere Intention ist, ...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Gemäß ... wird ... definiert als...
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Damit meinen wir...
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci