švédsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Közismert tény, miszerint...
Det är ett välkänt faktum att ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Rengeteg anyag szól arról...
En hel del skrivs och sägs om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Det är idag allmänt accepterat att...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Utána áttekintjük a tényezőket...
Vi granskar därefter de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ett återkommande tema i. .. är ...
Představování hlavní témat práce
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
A célunk, hogy...
Syftet är att ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
… betyder per definition …
Pro definování určitého slova
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro definování určitého slova
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Pro definování určitého slova
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termen ... hänvisar till ...
Pro definování určitého slova
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Enligt ... definieras ... som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det är viktigt att understryka ...
Pro upozornění na danou definici
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vårt fokus ligger på ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Vad vi menar med detta är att ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Flera förklaringar har erbjudits.
Pro další vysvětlení definice
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci