dánsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Közismert tény, miszerint...
Det er et velkendt faktum at...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Rengeteg anyag szól arról...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A...egy állandó téma a ...-ban.
Et vedvarende emne i...er...
Představování hlavní témat práce
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
A célunk, hogy...
Vores formål er at...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Ved definition...betyder...
Pro definování určitého slova
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro definování určitého slova
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Pro definování určitého slova
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termet... henviser til...
Pro definování určitého slova
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Ifølge..., defineres...som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...forståes sædvanligvis som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det er vigtigt at understrege...
Pro upozornění na danou definici
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vores fokus er på...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Hvad vi mener er at...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Pro další vysvětlení definice
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci