česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Közismert tény, miszerint...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Rengeteg anyag szól arról...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Utána áttekintjük a tényezőket...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A...egy állandó téma a ...-ban.
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
A célunk, hogy...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci