turecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Obecný začátek eseje/seminární práce
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Obecný začátek pro představení daného tématu
これは周知の事実だが、・・・
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Obecný začátek pro představení daného námětu
・・・・と言われているが、・・・
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
・・・・という事実について検討すると、・・・
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Představování hlavní témat práce
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
最近では・・・・と言われているが、
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
私たちの目的は・・・・
Amacımız ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Pro definování určitého slova
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro definování určitého slova
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Pro definování určitého slova
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Pro definování určitého slova
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
・・・・を強調することは重要である。
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Pro upozornění na danou definici
私たちは・・・・に重点を置いている。
Bizim odaklandığımız nokta ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
私たちが意味しているのは・・・・
Demek istediğimiz şu ki ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
複数の例が見受けられる。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Pro další vysvětlení definice
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Pro uvedení hlavní hypotézy
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Pro uvedení hlavní hypotézy
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Pro uvedení hlavní hypotézy
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Pro uvedení hlavní hypotézy
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci