dánsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Det er et velkendt faktum at...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Seppure è unanime che...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema ricorrente parlando di... è...
Et vedvarende emne i...er...
Představování hlavní témat práce
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Questa ricerca esplora le cause di...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Il mio obiettivo è quello di...
Vores formål er at...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Ved definition...betyder...
Pro definování určitého slova
In questo contesto il termine indica...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro definování určitého slova
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Pro definování určitého slova
Il termine... si riferisce a...
Termet... henviser til...
Pro definování určitého slova
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Secondo... il termine assume il significato di...
Ifølge..., defineres...som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...indica generalmente...
...forståes sædvanligvis som...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
È importante enfatizzare...
Det er vigtigt at understrege...
Pro upozornění na danou definici
Ci concentreremo su...
Vores fokus er på...
Neformální způsob pro definování určitého slova
In conclusione è necessario definire il significato di...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Quello che si intende dire con questo è che...
Hvad vi mener er at...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Pro další vysvětlení definice
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci