česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Seppure è unanime che...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un tema ricorrente parlando di... è...
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Questa ricerca esplora le cause di...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Il mio obiettivo è quello di...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
In questo contesto il termine indica...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
Il termine... si riferisce a...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Secondo... il termine assume il significato di...
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...indica generalmente...
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
È importante enfatizzare...
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
Ci concentreremo su...
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
In conclusione è necessario definire il significato di...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Quello che si intende dire con questo è che...
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci